Společné prohlášení
 
Zasilatelé zastoupení AUTF a ANIA, obchodníci zastoupení FCD a spedice a logistické společnosti zastoupené OTRE, TLF a UNTF společně rozhodli o další výměně palet Europe EPAL a UIC/EUR a vyzývají organizace EPAL a UIC, aby jim zajistily pokračování vyměnitelnosti palet vyhovujících kvalitativním a bezpečnostním standardům těchto dvou organizací.
Kontext
Dne 1. března 2017 oznámila European Pallet Association (EPAL) bez předchozího upozornění, že vypovídá smlouvu o výměně palet uzavřenou s UIC v roce 2014 z důvodu „značných nedostatků v řízení poolu výměnných palet vedeném UIC". V tomto sdělení EPAL dále poukázala na to, že palety EPAL a palety EUR vyrobené před 1. březnem 2017 by přece jen bylo možno dále vyměňovat do 31. prosince 2021.

 
Dne 6. března 2017 se UIC ohradila vůči jednostrannému vypovězení smlouvy se zdůvodněním, že pečuje o „kvalitu a bezpečnost palet" a důrazně dbá na „zabezpečení proti padělání".
U zasilatelů, obchodníků a spedičních i logistických společností se tato oznámení setkala s nepochopením a způsobila značnou nejistotu, což mělo negativní vliv na celé odvětví a také výrazně ohrozilo obchodní vztahy.
Ve svém posledním prohlášení z 8. června 2017 ostatně francouzský výbor EPAL uvedl, že doporučení ohledně ukončení výměny není závazné a že je ani nebude ihned realizovat, přičemž palety EPAL a UIC/EUR lze ostatně dále vyměňovat do prosince 2021.
 
Postoj partnerů v přepravním řetězci
V reakci na postoje zastávané organizacemi EPAL a UIC tímto odborné svazy zasilatelů, obchodníků a spedičních i logistických firem opakovaně zdůrazňují resp. potvrzují, že
  • odmítají být oběťmi konfliktu, za který nenesou odpovědnost a který neodráží v dostatečné míře jejich zájmy jakožto zákazníků a uživatelů;
  • i nadále chtějí mít možnost se spolehnout na to, že výroba a oprava palet poskytovaných společnostem, které je používají, vyhovuje požadavkům, které přednostně zabezpečují bezpečnost jak pracovníků, kteří s nimi zacházejí, tak zboží, jež je na nich převáženo, a že palety jsou současně dostatečně trvanlivé, aby bylo zajištěno jejich co nejdelší používání a aby vyhovovaly požadavkům stále více automatizovaných logistických procesů;
  • vyměnitelnost palet odpovídajících těmto požadavkům musí zůstat dlouhodobě zachována, protože jen ty mohou garantovat produktivitu logistického řetězce a zabránit újmě partnerů v tomto řetězci;
  • mají obavy z rizika vyplývajícího z toho, že palety nebude možno dále vyměňovat a bude nutno se vrátit k systému jednorázových palet, což by znamenalo neúnosný krok zpět, který není obhajitelný ani z ekologického, ani ekonomického hlediska;
  • uživatelské společnosti nejsou schopny ověřovat datum výroby jim poskytnutých palet, protože toto identifikační kritérium není realizovatelné.
 
Z těchto důvodů svazy ANIA, AUTF, FCD, OTRE, TLF a UNTF doporučují svým členům a všeobecně všem partnerům v dopravním řetězci (zasilatelům, obchodníkům, spedicím a logistikům), aby:
  • s odkazem na svobodně sjednané obchodní, technické a finanční podmínky nadále vyměňovaly palety EPAL a UIC/EUR, a to bez ohledu na lhůtu 31. prosince 2017 resp. na kritérium data výroby palet;
  • vyzvali dodavatele, výrobce a opravce palet, aby se připojili k tomuto postupu sloužícímu obecnému zájmu, který zajišťuje dlouhodobou ekonomickou, ekologickou a technickou prospěšnost výměnné dohody a propůjčuje sílu systému výměny palet v Evropě.
 
Podepsané organizace vyzývají EPAL a UIC, aby dlouhodobě a časově neomezeně pokračovaly ve výměně palet vyhovujících jimi vypracovaným standardům kvality a bezpečnosti a aby se společně zasazovaly o to, aby bylo padělání zamezeno účinnými kontrolami.

Paříž 17. října